ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor dienstverlening  Lexcellent Advocatuur, gevestigd te Houten
Download PDF versie 2018

Rechtsvorm: Lexcellent Advocatuur is de handelsnaam waaronder de advocaat mr. R.L.J. van der Meer als eenmanszaak opereert.

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De (betrokken) advocaat: mr. R.L.J. van der Meer
 2. De cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub d en e is aangegeven, die de betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
 4. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt dan wel voorschiet, zoals deurwaarderskosten en griffierechten.
 5. Reiskosten: de vergoeding voor de in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Opdracht

 1. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW aanvaard.
 2. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico.
 3. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 4. Declaraties/tarieven/voorschot
 5. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, eventuele reiskosten, een opslag kantoorkosten van 5% conform richtlijn van Nederlandse Orde van Advocaten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 6. De hoogte van het standaard tarief is inzichtelijk op de website van Lexcellent Advocatuur en wordt aldus met de cliënt bij aanvang van de werkzaamheden overeengekomen. Afwijkende tariefafspraken worden specifiek nader schriftelijk vastgelegd.    De advocaat behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.
 7. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht aan de cliënt.
 8. Naast het bepaalde in punt c is de advocaat steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de cliënt nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 9. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 10. Betaling
 11. Betaling van de declaraties van de betrokken advocaat dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 12. De kosten verbonden aan betaling zijn voor rekening van de cliënt.
 13. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 14. Indien de advocaat, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim verkeert, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van de cliënt.
 15. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder d bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 16. Aansprakelijkheid
 17. De aansprakelijkheid van de betrokken advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor van Lexcellent.
 18. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten.
 19. De cliënt vrijwaart de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden tengevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 20. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

VII. Derdengelden

Conform voorschrift van de Nederlandse Orde van Advocaten beschikt Lexcellent Advocatuur over een zogenaamde (externe) derdenrekening.

Lexcellent  Advocatuur propageert niet het gebruik van haar derdenrekening. Gelden die desondanks op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt en na voorafgaande schriftelijke instemming van de advocaat door de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich worden gehouden, worden buiten direct beheer van de advocaat geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Lexcellent Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier is bedoeld geen rente vergoed.

VIII. Archivering Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

 1. Opzegging
 2. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen.

Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 1. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.
 2. Het op het moment van eindigen van de opdracht door de cliënt verschuldigde honorarium dient door de cliënt op factuurbasis overeenkomstig het bepaalde in artikel V te worden voldaan.
 3. Wijziging algemene voorwaarden
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken advocaat worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De cliënt zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 6. Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze
 7. Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 8. Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Midden - Nederland, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren. 

Bijlage

Tarieven Lexcellent Advocatuur

Uurtarief

De werkzaamheden van Lexcellent Advocatuur, worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang kan daarvan in overleg met de advocaat worden afgeweken.

 

De declaratie

De declaratie is in het algemeen opgebouwd uit honorarium, kosten en BTW.

Kosten, ook wel “verschotten” genoemd, welke door derden aan de advocaat in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en leges, worden doorberekend. Over het honorarium is BTW verschuldigd. Sommige kosten zijn belast met BTW, andere niet. Op uw factuur wordt dat gespecificeerd.

In de regel kan bij aanvang van de zaak een voorschot in rekening gebracht worden, welk voorschot dient ter dekking van de direct te maken kosten en/of onderhanden werk.

 

Kostenveroordeling

Indien in een bepaalde zaak uw wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die kostenveroordeling aan u toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat u aan uw advocaat verschuldigd bent maar zal lager zijn. Een eventuele veroordeling van u in de kosten van uw wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande.

 

No cure no pay

In Nederland is het advocaten (behoudens op enkele specifieke rechtsgebieden die bij Lexcellent niet worden gevoerd) niet toegestaan het no cure no pay-beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen derhalve met Lexcellent Advocatuur niet worden gemaakt.

Vragen of bezwaren

Indien u vragen of bezwaren heeft over de behandeling van uw zaak en/of uw declaratie, doet u er verstandig aan deze eerst aan uw advocaat voor te leggen. Daartoe geldt de hierna opgenomen kantoorklachtenregeling van Lexcellent Advocatuur, opgesteld conform art. 6.28 Verordening op de advocatuur.  

Heeft u na het indienen en de interne behandeling van een klacht nog bezwaren over de (tuchtrechtelijke) handelwijze van mr. R.L.J. van der Meer bij behandeling van uw zaak, kunt u daartoe de Raad van de Orde van Advocaten in het arrondissement  Midden-Nederland benaderen.

Kantoorklachtenregeling Lexcellent Advocatuur – mr. R.L.J. van der Meer

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Lexcellent Advocatuur – mr. R.L.J. van der Meer en de cliënt.
 2. Lexcellent Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt en opgenomen onder de Algemene Voorwaarden op de website van Lexcellent Advocatuur. Lexcellent Advocatuur wijst de cliënt daarmee voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Lexcellent Advocatuur heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht in ontvangst genomen door mr. R.L.J. van der Meer.
 2. Mr. R.L.J. van der Meer stelt klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Mr. R.L.J. van der Meer tracht eerst samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. Mr. R.L.J. van der Meer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. Mr. R.L.J. van der Meer stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, onderschrijven de klager en mr. R.L.J. van der Meer het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Mr. R.L.J. van der Meer en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht bij de interne klachtenregeling.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. Mr. R.L.J. van der Meer is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Mr. R.L.J. van der Meer houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. Mr. R.L.J. van der Meer houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. Mr. R.L.J. van der Meer registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld