CONFLICTMANAGEMENT

Zoek u een advocaat conflictmanagement?

Feitelijk houdt een advocaat zich bezig met de problemen van een derde: zijn opdrachtgever. De praktijk leert dat het inschakelen van een advocaat vaak aan de late kant gebeurt; er is al een probleem opgetreden, dat probleem is aan het escaleren en een procedure is eigenlijk al onafwendbaar. Achteraf blijkt regelmatig dat met een tijdig en op de juiste wijze ingrijpen en/of adviseren, veel problemen hadden kunnen worden voorkomen.

Binnen Lexcellent wordt daartoe gewerkt met ‘conflictmanagement'. Dit begrip is onder te verdelen in conflictpreventie, conflictbeheersing en conflictoplossing.

Conflictpreventie ziet op het vermijden van problemen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de begeleiding/advisering van cliënten bij het maken van afspraken en het vastleggen daarvan in contracten. Een begeleiding met de juiste expertise is gericht op het vastleggen van afspraken die voor alle betrokken partijen helder zijn. Dat kan zijn in de vorm van een advies, zowel schriftelijk als mondeling, of in de vorm van een contract. Een contract is niet bedoeld om verplichtingen weg te moffelen in vage bepalingen (kleine lettertjes) maar om op voorhand duidelijkheid te verschaffen omtrent de verplichtingen die partijen zijn aangegaan. Met duidelijke advisering en contracten worden problemen vermeden, worden kosten bespaard en worden waardevolle (zaken)relaties niet onnodig op het spel gezet.

Conflictbeheersing is een begrip dat heden ten dage volop in de belangstelling staat en waar vaak het etiket ‘mediation' op geplakt wordt. Daarmee wordt het begrip ‘conflictbeheersing' echter tekort gedaan. Waar mediation doelt op het onder begeleiding van een mediator bereiken van een minnelijke regeling door de betrokken partijen zelf, is conflictbeheersing breder en ziet het eerst op het voorkomen van het groter worden van het probleem. Daarvoor kan een breed arsenaal aan instrumenten ingezet worden om een schikking te bereiken (inclusief indien nodig het aanzeggen van maatregelen) maar er kan ook aan de cliënt het ‘recht toe, recht aan' advies gegeven worden om, ter voorkoming van erger, het eigen ongelijk in te zien. Ook daarmee kan een cliënt immers op een moment het best gediend zijn en daar staat Lexcellent voor: een duidelijk advies aan de cliënt.

Conflictoplossing is het beperken van de schade en/of het nastreven van het eigen gelijk door gebruik van alle middelen die daartoe open staan. Dit kan zijn advisering en/of beheersing maar in een stadium van een geëscaleerd conflict zal dit niet zelden inhouden dat er geprocedeerd moet worden. Ervaring met vrijwel alle vormen van procesvoering is royaal aanwezig binnen Lexcellent en ook deze ervaring wordt beschouwd als een sterk kenmerk van Lexcellent. Cliënten mogen er in procedures op rekenen dat enkel hun belang voorop staat !

Wees er op tijd bij!

Met het ontstaan of escaleren van een probleem, is geen enkele cliënt gediend. Het is in dat opzicht van wezenlijk belang om op tijd Lexcellent in te schakelen. Laat dat contract tijdig opstellen of controleren! Vraag tijdig advies omtrent een potentieel probleem en vraag tijdig bijstand in een procedure!

Lexcellent: uw advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht in Houten, Utrecht en wijde omgeving.